Agr namaz ke me Surah fatiha padhna bhol gae to namaz dobara padhna hogi ya sajda e sahu karne se namaz ho jaein gi?

Aap ka sawal

Agr namaz ke me Surah fatiha padhna bhol gae to namaz dobara padhna hogi ya sajda e sahu karne se namaz ho jaein gi?

 

Jawab:

Sirf sajd e sahu se kaam ho jayega, namaz dohrane ki zarurat nahee.