Ahram ki halat mein aurat apna chehra khula rakhe ya chupaye.?

Aap ka sawal:
Ahram ki halat mein aurat apna chehra khula rakhe ya chupaye.?

Jawab:
Moharim aurat (Ahram wali aurat) ke liye chehra ka parda karna mana hai. Albatta bawaqte zarurat chehre ko chupane ke liye aurat chadar ya odhani wagaira istemal kar sakti hai agar odhani chehre ko chooye to koi harj nahee.

Hazrat abdullah ibn e umar r.a. kehte hain ke nabi s.a.w. ne farmaya
WA LA TANTAQIBIL MAR’ATUL HARAMU WALA TALBISIL QUFFAZAIN
Yani Ahram wali aurat naqab aur dastane istemal na kare
(Sunan Tirmizi).

Issi tarah Mai Aiyisha r.a. farmati hain ke hum rasulullah s.a.w. ke saath halat e ahram mein thi aur qafile hamare samane se guzarte the, jab wo samane aate to hum aapni chadarein mooh par latka letein aur jab wo guzar jate to mooh khole letein.
(Musbad e Ahmad, Abu daud, Ibn e Maaja)

Ooper wali ahadith se masala saaf samazh mein aa jata hai.

Ek aur aham masala hadith e aayisha r.a. se ye maloom hota hai ke aurat ka chehra bhi parde mein dakhil hai. Lihaza isko bhi chupana chahiye jab bhi burqa pehane.