Assalam alikum brothr siraj…ek doubt jab allah ke nemat se hum kush hote hai tabi hum shukr adha karne kiye jo sajdah karte hai , kya uske liye wuzu hona zaruri hai

Haji bhai

 

Aap ka sawal:

Assalam alikum brothr siraj…ek doubt jab allah ke nemat se hum kush hote hai tabi hum shukr adha karne kiye jo sajdah karte hai , kya uske liye wuzu hona zaruri hai

 

Jawab:

Namaz ke liye wuzu shart hai. Aur sajda iska ek rukn hai.

Sirf sajda kul namaz nahee hai. Iss liye sirf sajda karne ke liye wuzu ki shart nahee hai.

 

Lihaza Sajd e shukr ke liye wuzu shart nahee

 

Issi tarah sajd e tilawat ke liye bhi wuzu shart nahee.

 

Sajd e shukr

Sajd e tilawat

Sajd e dua

Etc etc

Iss qisam ke sajdaun ke liye wuzu shart nahee hai.