Bida’t ke mani kya hai?aur is ka gounah?

Aap ka sawal:

Assalamualaikum,

Bida’t ke mani kya hai?aur is ka gounah?

 

Jawab:

Bidaat ke maane hain deen mein deen samazh kar sawab ki niyyat se koi naya kaam ejaad karna.

 

Islam mein 2 gunah aise hain jinka anjaam sirf hamesha wali JAHANNAM hi hai.

1. Shirk

2. Bidaat