fajar ki namaaz qaza hojaye toh kya fir fajar qaza namaa ghar mein padh sakte ?? Ya fir masjid jaa k he padna padenge ??

 Sohel bhai:

Aap ka sawal:
Siraj bhai a.s bhai ek sawal ..fajar ki namaaz qaza hojaye toh kya fir fajar qaza namaa ghar mein padh sakte ?? Ya fir masjid jaa k he padna padenge ??

Jawab:
Agar kisi sharayi uzr ki bina par fajar ki namaz qaza ho jaye to aap uss namaz ko ghar par bhi ada kar sakte hain.

Masjid iss liye hai ke paanch waqt ki namaz ba jama’at waqt par ada kiya jaye. Agar kisi uzr ki bina par masjid ki namaz chooht jaye to namaz ke muqarrarah waqt mein uss ko kahein par bhi ada kar sakte hain, ab chahe wo qaza namaz ho ya bagair qaza kiye.

Magar yaad rahe, masjid ke hote huwe akele namaz ada nahee karna chahiye. Masjid ki aur jamat ki ahmiyat iss baat se aur bhi ziyada wazah ho jaati hai ke musafir agar jamaat paa le to usko poori namaz ada karni padhati hai halanke musafir par to namaz qasr ki gayi hai.