Haqeeqa kis janwar se hota hai? Siraj bhai ye jo hadees hai kya ye sahi hai? Agar hai to fir Gaai,maihes,unth se haqeeqa karna kya sunat ke khilaf hai?

Imran bhai (chawni):

Aap ka sawal:
Sawal
Haqeeqa kis janwar se hota hai?
Siraj bhai ye jo hadees hai kya ye sahi hai?
Agar hai to fir
Gaai,maihes,unth se haqeeqa karna kya sunat ke khilaf hai

Jawab:

“Haqeeqa kis janwar se hota hai?”

Haqeeqa sirf aur sirf chote janwar mein hota hai (bukhari, muslim , tirmizi wagaira).

“Siraj bhai ye jo hadeesm hai kya ye sahi hai?”
Ji haan, wo hadith sahee hai. Tahawi ke alawa aur dusri hadith ki kitabaun mein bhi ye hadith aayi hai jaise musnade abdur razaq, tirmizi wagaira.

“Agar hai to fir
Gaai,bhaihes,unth se haqeeqa karna kya sunat ke khilaf hai”

Ji haan sara sarr sunnat ke khilaf hai.

Ahadith ki kitabaun mein jitni bhi sahee ahadith aayi hain wo sab chote janwar ke talluq se hi hain.

Albatta kuch ahadith bada janwar aqeeqe mein zuba karne ki milti hain jaise baihaqi, musnade ahmad wagaira mein. Magar wo saari ahadith zaeef hain. Ab zaeef ka matlab boodhi hadith nahee hai jaise baaz padhe likhe jahil ulema bawar karate hain aur kehte bhi hain ke maa baap boodhe ho jayein to kya unko ghar se nikal dena chahiye.?!.
Magar ye baat inki sara sarr jahalat par mubni hai.
Zaeef hadith boodhi hadith ko nahee kehte. Zaeef hadith wo hoti hai jiss ke sanad mein zo’of paya jaata hai jiski wajah se uss hadith ka matan yani content nabi s.a.w. takk pahoonch nahee pata. Yani jo hadith zaeef hoti hai aur uska zo’of bhi zahir hota hai uss ke manane ka matlab hai allah ke nabi s.a.w. par jhoot baat bayan karna. Aur ye amal kabeera gunah aur aur iska karne wala khud apne aap ke liye jahaannam mein thikana bana leta hai.