Jab imam surah fateha parhe to muqtadi kaise parhega ,ek ayat imam k parhne k baad parhega ya aage peeche parh sakta hai

Jabbar bhai

 

Aap ka sawal:

Jab imam surah fateha parhe to muqtadi kaise parhega ,ek ayat imam k parhne k baad parhega ya aage peeche parh sakta hai

 

Jawab:

Muqtadi imaam ke saath saath sure fateha na padhe balke jab imam ek ayat padhe to usi ko dohraye.

 

Agar imaam aadhi sure fateha padh chuka hai aur muqtadi namaz mein shamil ho jaye to jahan tak imam ne padha hai wahan tak padhe fir ek ek aayat imam ke baad padhta jaye.