Juma ki jaisi entry Gents k liye hoti hai masjid me Azan se pahle dakhhil hone pr Aurto ke liye ?

Aap ka sawal:

Assalamualaikum.                           Juma ki jaisi entry Gents k liye hoti hai masjid me Azan se pahle dakhhil hone pr Aurto ke liye ?

 

Jawab:

Aurataun ke liye bhi waise hi entry hai jaise gents ke liye hai. Aurataun ko masjid jane se roke diya gaya to wo sawab se bhi mahroom ho gayi.

 

Aurataun ko masjid jane se rokne ki ek aham wajah ye hai ke kahein fitna na ho jaye.

Agar aurat shadi biha pe jaati hai, bazaraun mein ghumti hai tab fitna nahee hota to masjid mein kaise hoga.

Aurataun ka dargah par hujoom hota hai tab fitna nahee  hota to nasjid mein kaise hoga.

Auratein tableegi jamaat mein mahinaun nikal jati hain tab fitna nahee hoga to masjid mein kaise hoga.

 

Iss usul ko yaad rakhein,

Aurat buri hai aur mahole bura hai to fitna hai.

Aurat buri hai mahole achcha hai to fitna hai.

Aurat achchi hai mahole bura hai tab koi fitna nahee

Issi tarah aurat achchi hai mahole bhi achcha hai jaise ke masjid tab bhi koi fitna na hoga.