juma mubarak bolna sahi h kya?

Fahad amodi bhai:

Aap ka sawal:
Assalamalaikum siraz bhai ek sawal tha juma mubarak bolna sahi h kya

Jawab:
Juma mubarak yani ye juma ka dinn aap ke liye barkat wala ho kabhi kabhar kehne mein koi harj nahee.

Issi tarah peer mubarak aur uski mubarak baadi kabhi kabhar dene mein koi harj nahee.

Magar yaad rahe aisi mubarkbaadi dena jo dinaun ke talluq se hai ye quran aur hadith se sabit nahee. Isko nake amal samazh kar karna aur dusraun ko bhi karne ki talqeen karna bida’at mein shamil hai.
Aisa iss liye hai ke aisi mubarakbaadi kabhi sahaba ne, tabeen, taba tabeen wagaira ne nahee di.