Kuch log zameen ka pani batate hai kya ye sahi hai?

Faisal bhai (katkat gate)

Aap ka sawal:
Siraj bhai ek sawal hai
Kuch log zameen ka pani batate hai kya ye sahi hai

Jawab:
Bilkul sahee nahee.

Aise logaun ka shumar jadugar mein hota hai ya jadugaraun mein shumar kiya ja sakta.

Scientifically bhi ab tak koi aisa aala ya technalogy eajad nahee huwi jo zameen ka paani zameen ke ooper reh kar maloom kiya ja sake. Aur shayad kabhi eajad bhi nahee kar sakti.

Zameen ke andar ka paani maloom karna gaib se juda huwa hai. Aur gaib ka janane wala sirf allah hai.

Zameen ke paani ko maloom karne ke liye koi zahiri ya batini zariya nahee hai.

Zameen ke kis jagah par paani hai isko maloom karne ka bas ek hi tareeqa hai. Aur wo hai bore mar kar dekh lena. Agar paani nikale to alhamdu lillah aur na nikale to sabar karna hai.