Kya islam dhol bajane ki ijazat deta hai ? Kaunsa instrument baja sakte ?

 Aaqil bhai

Aap ka sawal:
Asalamalaikium
Q: Kya islam dhol bajane ki ijazat deta hai ?
Kaunsa instrument baja sakte ?
Siraj Bhai your answer plz

Jawab:
islam mein dhole bajane ki ijazat nahee hai. islam mein music haram hai aur iski tash’heer karna kabeera gunah hai.

Albatta hadith mein daff ka zikar milta hai jo khushi ke waqt bajaya gaya tha.
Daff aur dhole mein bada faraq hai.
Magar iss baat ko bhi yaad rakhein ke allah ke nabi s.a.w. ne kisi bhi hadith mein khushi ke mauqe par daff bajane ka hukum nahee diya alabatta iss par khamoshi ikhtiyar ki hai.
Magar aaj ke daur mein jo aalat istemal hote hain wo music paida karne wale hain. Iss liye inka istemaal sahee nahee hai.