Sadqa ke kya maana hai? Isko kya soch kar dein ya bas aise hi de dein.

Aap ka hi audio sawal:

Sadqa ke kya maana hai? Isko kya soch kar dein ya bas aise hi de dein.

 

Jawab:

SADQA kehte hain ek  hisse ko. Sadqe ke maani allah ki raah mein kharch karna hai.

 

Sadqa achchi niyat se dein. Allah ki raza ke liye dein. Riyakari ya kisi matlab se na dein.

 

Jab sadqa dein to allah ki raza ke barein mein soch kar dein.