Salaat tu hajaat kya hai ?? Aur iska koi spl tareeka hak kya namaaz padhne ka ???

Sohel bhai

 

Aap ka sawal:

Siraj bhai ek sawal. Salaat tu hajaat kya hai ?? Aur iska koi spl tareeka hak kya namaaz padhne ka ???

 

Jawab:

Salat ul hajja wo 2 rakaat namaz hai jo kisi kaam ki hajat aur zarurat padhane par padhi jaye. Ye 2 rakaat nafil namaz hote hain aur niyyat apni hajat ki talab ki ho.

Namaaz ka tareeqa aam 2 rakaat nafil namaz hai koi specail tareeqa nahee hai.

Namaaz ke baad dua karein aur apni zarurat allah ke aage rakhein.