sawal: hamare mohalle me ladies ka bajamat taravi padhane ka ghar par nazm kiya gaya hai to kya yeh durust hai aur waha 20 rakate padhai jayengi is bare me bhi bataye?

Aap ka sawal:
sawal: hamare mohalle me ladies ka bajamat taravi padhane ka ghar par nazm kiya gaya hai to kya yeh durust hai aur waha 20 rakate padhai jayengi is bare me bhi bataye?

Jawab:
Chahe mard ho ya khawateen, taraweeh ki namaz bhi masjid mein ada karna behtar aur sunnat hai. Agar kisi ghar mein intezam kiya jaye to koi harj nahee. Taraweeh ka maqsad ibadat karna hai.

Agar kisi jagah par 20 rakaat taraweeh padhayi ja rahi ho to aap wahaan taraweeh padh sakti hain.
Sunnat ke mtabiq 8 rakaat taraweeh aur 3 rakaat witra padhein aur iss ke alawa jo aap padhengi wo nafil mein shumar hoga. Aap 20 rakaat hi nahee uss se ziyada bhi padh sakti hain.