Surah hujurat ki 2 aayat, Is ki tashree bataiye plz

Aap ka sawal:

Surah hujurat ki 2 aayat

“Ae logo Jo iman lae ho,Aapni aawaz ko Nabi ki aawaz se buland na karo,or na Nabi se unchi aawaz me baat kiya karo jaisa ke tum Aapas me karte ho.”

Is ki tashree bataiye plz

 

Jawab:

Iss aayat ki tashreeh typing ke liye bohat lambi ho jayegi. Lihaza agar ho sake to aap AHASANUL BAYAN urdu tarjuma refer karein to iss aayat ka sahee mafhoom maloom ho jayega.